screenshot of website
Archief­website ‘Expo Cine ZOOlogie’ Ontsluiting van het archief van Cine Zoologie in opdracht van ZOO Antwerpen (i.s.m. Felix­Archief, KU Leuven en LUCA School of Arts)
screenshot of website
Research Group ‘Thinking Tools’ Logo en website voor Thinking Tools, een onder­zoeks­groep aan de Kon. Academie voor Schone Kunsten Antwer­pen
screenshot of website
Archief Etcetera Digitalisering van de eerste 25 jaar­gangen van het podium­kunsten­tijd­schrift Etcetera
screenshot of website
Grieks Drama in de Neder­landen Een experi­ment in weten­schappe­lijk publi­ceren, met publiek toegankelijke datasets
screenshot of website
Ottoman Diplomats Digita­li­sering van diploma­tische brief­wisse­ling (1849–1914)
screenshot of website
Hugo Claus Interviews Digita­li­sering van inter­views uit dag- en week­bladen
screenshot of website
Corpus Toneelkritiek Interbellum Digita­li­sering van histo­rische theater­recen­sies